Metropolitan Tikhon opens 114th Annual Pilgrimage to St. Tikhon’s Monastery