Metropolitan Tikhon presides at 50th Anniversary Pilgrimage to Holy Transfiguration Monastery