Metropolitan Tikhon presides at reinterment of Archbishop Dmitri