Our Lady of Kazan Skete

Santa Rosa , California

Our Lady of Kazan Skete

Founded 1979