Our Lady of Kazan Skete

Santa Rosa, California

Our Lady of Kazan Skete

Founded 1979