Metropolitan Tikhon celebrates Liturgy at ISOCM Symposium